Komplexní restaurování starého tisku: Melantrichova bible z roku 1577 ; Restoration of an old print: Melantrich's Bible from 1577

Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading   Processing Request
 • Additional Information
  • Contributors:
   Kopáčik, Ivan
  • Publication Information:
   Univerzita Pardubice
  • Publication Date:
   2019
  • Collection:
   Digitální knihovna Univerzity Pardubice
  • Subject Terms:
   16th century
  • Abstract:
   Předmětem bakalářské práce je komplexní restaurování pátého vydání Melantrichovy Bibli z roku 1577 ze sbírek Regionálního muzea v Litomyšli. Kniha se dochovala v původní renesanční vazbě a obsahuje řadu pozdějších oprav knižního bloku a vazby. Objekt se dochoval ve velmi špatném stavu. Šití není kompaktní. Došlo ke ztrátám složek na začátku a na konci knižního bloku a k výraznému poškození papíru u spodní ořízky v celém bloku, některé dvoulisty se dochovaly pouze ve fragmentární podobě. Desky a pokryv knihy jsou také ve značné míře , ve spojení s knižním blokem se dochovaly díky dobovým zásahům na knižní vazbě. Práce obsahuje restaurátorskou dokumentaci rozšířenou o podrobnější informaci o tisku a grafické výzdobě. Kompletní restaurátorská dokumentace obsahuje identifikaci, popis typologie knižní vazby a bloku, typografický popis a popis grafické výzdoby. Dále následuje informace o poškození, restaurátorský záměr, podrobný popis restaurátorského zásahu a doporučení podmínek pro uložení a manipulaci s objektem. Dokumentace také obsahuje seznam použitých materiálů a chemikálií, textovou, grafickou a obrazovou přílohu včetně rozsáhle fotografické dokumentace. ; The subject of the bachelor thesis is a complex restoration of the fifth edition of the Melantrich's Bible from year 1577 from the collections of the Regional Museum in Litomysl. The book survived in original renaissance binding and contain a range of different periodical repairs in the text block and binding itself. The object has survived in a bad condition. The sewing isn't compact, and range of folds and folios are lost, the paper is damaged in the lower edge part in the whole text block, some of the sheets survived only as fragments. Boards and leather cover are widely damaged and remained connected to the text block in significant degree due to the periodical repairs. The work includes restauration documentation with the widened information about the print and its design elements. Complete restauration documentation contains identification, specification of typology of the binding and the text block, typographical and graphical decoration descriptions. Furthermore, there is an information about damages, detailed description of the restauration process and recommendations for conditions of storing and handling of the object. Documentation includes the list of the materials and chemicals that were used and supplemented by the text, graphic and image appendix with the photographic documentation. ; Fakulta restaurování ; Studentka prezentovala svoji bakalářskou práci jasně a srozumitelně, i když poněkud stručně. Na otázky položené komisí při následující diskusi neodpověděla v plném rozsahu. ; Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
  • File Description:
   115 s.; application/pdf
  • Online Access: https://hdl.handle.net/10195/74229
  • Rights:
   Bez omezení
  • Accession Number:
   edsbas.18F6B3CA